Bài này giúp học tìm hiểu về khái niệm và tính chất (tính đồng biến, nghịch biến) của hàm số bậc nhất